Omställnings samarbete mellan tre stora studieförbund.

 Bakgrund

Under förstudien har Omställning Tranås kontinuerligt haft en god dialog mellan de tre stora studieförbunden Studiefrämjandet, Vuxenskolan och ABF. Dessa tre studieförbund har dessutom uttalat ett tydligt stöd för omställning på nationell nivå och har även påbörjat ett samarbete där genom att exempelvis ta fram ett gemensamt material. Vi har hela tiden sett att inom Omställningsarbetet finns det väldigt mycket positiv verksamhet som skulle kunna bedrivas och det skulle gå att göra ännu bättre om man kan samarbeta och föra en dialog med varandra istället för att konkurrera.

Verksamhet

Av den anledningen så har Omställning Tranås efter inledande diskussioner sammankallat representanter för dessa tre studieförbund och kommit överens om att någon form av gemensam organisation för ett länsövergripande samarbete är välkommet och nödvändigt. Ett första möte fysiskt möte hölls mot denna bakgrund i början av juni och ytterligare möten kommer att hållas under augusti/september. Men redan efter det första mötet så börjar konkreta samarbeten utkristalliseras och någon form av gemensam verksamhet kommer att ske redan under hösten 2012. Det som inte är klart ännu är exakt hur samarbetet ska ske, om det ska ske i nätverksform eller i någon annan form av mer formell gemensam organisation.

Framtid

Det är tydligt att behovet av att samarbeta mer kring de här frågorna är stort, det är lika tydligt att det finns en enorm kreativitet och idérikedom ute hos studieförbunden kring vad man skulle vilja göra. Från Omställning Tranås sida ser vi det som en viktig del för att underlätta kommande länsövergripande projekt liksom tillskapandet av en ”Framtidsvecka” för hela länet. Utvecklingspotentialen för ett sådant här samarbete är stort, inte minst eftersom vi säkerställer att dörren hela tiden måste kunna stå öppen för att plocka in ytterligare aktörer i samarbetet.

Share
Bookmark the permalink.

Comments are closed